Links

 

Zen Dojo Berlin

Iaido

ZNKR  - Zen Nihon Kendo Renmei, Japan

DIaiB - Deutscher Iaido Bund

EKF - Europäische Kendo Federation

Befreundete Dojos

Hakushinkai Dojo in Athen, Griechenland   

Zanshin Dojo in Polen

Shoushikai Dojo Belgien

Shoushikai Dojo Mailand / Italien

Iaido Dojo Shoushikai e.V.

Dojos im Landesverband Berlin

Ken Shi Kan Dojo bei der TU Berlin

Zum Schwertkauf oder für Iaido-Kleidung     

Iaido 24

Tonbo

Nine Circles

Tozando

Nihonto

Bugei

Iaito Katana

Budo Aoi

Swordstore

Japanese Sword

Japan Klingen

Budoten